fbpx

Regulamin przyznania Nagrody Specjalnej podczas Smogathon 2019

 

 1. Regulamin określa zasady przyznania Nagrody Specjalnej podczas  Smogathonu 2019. Ilekroć w Regulaminie nie ma szczegółowych regulacji zastosowanie znajduje regulamin główny Smogathon 2019. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w sposób z nim zgodny
 2. Przyrzekającym Nagrodę Specjalną jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000058058 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 17 567 000,00 PLN.
 3. Nagroda Specjalna jest finansowana ze środków projektu SISCODE, realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme, umowa nr 788217
 4. Nagroda specjalna zostanie przyznana jednemu z zespołów biorących udział w Konkursie
 5. Wysokość Nagrody Specjalnej to 60 000 zł brutto.

Przyrzekający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości Nagrody.

 1. O przyznaniu Nagrody Specjalnej zdecyduje Jury wybrane przez Organizatora. W składzie Jury przyznającym nagrodę specjalną znajdzie się jeden przedstawiciel Sponsora nagrody specjalnej.
 2. Nagroda Specjalna jest przeznaczona na poniesienie kosztów związanych z wdrożeniem i przetestowaniem nagrodzonego rozwiązania w jednej z okołokrakowskich gmin wskazanej przez Przyrzekającego Nagrodę Specjalną.
 3. Przyrzekający Nagrodę Specjalną przekaże uczestnikom Wydarzenia Raport prezentujący diagnozę podstawowych potrzeb i propozycji rozwiązań w zakresie ochrony powietrza w regionie. Raport jest efektem prac kokreacyjnych zrealizowanych przez Przyrzekającego Nagrodę Specjalną, angażujących przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego, biznesu, organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski.
 4. Wdrażanie Nagrody Specjalnej będzie realizowane w okresie 01.01.2020 – 30.05.2020 r.
 5. Wdrażanie Nagrody Specjalnej będzie się odbywać w porozumieniu z Przyrzekającym Nagrodę Specjalną i będzie przez niego nadzorowane. Nagroda zostanie wypłacona w transzach, uzgodnionych między Sponsorem a nagrodzonym przed podpisaniem umowy na podstawie przedstawionego harmonogramu działań i budżetu.
 6. Kryteria przyznania Nagrody Specjalnej:

Nagroda zostanie przyznana jednemu z rozwiązań, które zostaną zakwalifikowane do Finału.

 1. Nagroda Specjalna może zostać przyznana w jednej z kategorii:
  1. Nadzór nad Zanieczyszczeniami Przemysłowymi
  2. Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza
  3. Monitorowanie i prognozowanie zanieczyszczenia
  4. Zarządzanie emisją w transporcie
 2. Jury ocenia zgłoszone do oceny rozwiązania pod względem:
  1. możliwość wdrożenia rozwiązania w jednej z gmin metropolii krakowskiej/adekwatność do potrzeb zdefiniowanych w Raporcie wymienionym w punkcie 9. 0 – 20 punktów
  2. skalowalność rozwiązania 0 – 10 punktów
  3. gotowość do wdrożenia w przeciągu 6 miesięcy 0 – 20 punktów

 

 1. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego Jury, wybieranego przez członków Jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.
 2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Jury zastrzega sobie możliwość obniżenia wartości Nagrody Specjalnej, jeżeli żadne zgłoszone do oceny rozwiązania nie przekroczą wymaganej liczby punktów:
 1. 80% maksymalnej liczby punktów – nagroda w wysokości 60 tys. zł brutto
 2. 60 – 80% maksymalnej liczby punktów - nagroda w wysokości 40 tys. zł brutto
 3. 40 – 60% maksymalnej liczby punktów – nagroda w wysokości 25 tys. zł
 4. Poniżej 40% maksymalnej liczby punktów – nagroda w wysokości 10 tys. zł
 1. Uczestnicy upoważniają Przyrzekającego Nagrodę Specjalną do używania ich imion, nazwisk i wizerunku.
 2. Uczestnicy upoważniają Przyrzekającego Nagrodę Specjalną  do swobodnego używania logo, znaków towarowych, tytułów i innych praw niematerialnych i materiałów promocyjnych związanych z rozwiązaniem przedstawionym podczas Konkursu, również w odniesieniu do przyszłych edycji Konkursu.
 1. Uczestnicy, którzy złamią zasady określone w Regulaminie, powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub postępują w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami, mogą zostać wykluczeni Konkursu przez Sponsora Nagrody Specjalnej bez prawa do odszkodowania.
 2. Przyrzekający nagrodę specjalnej  może zmienić Regulamin nagrody specjalnej, jej wysokość lub ją odwołać do chwili rozpoczęcia Wydarzenia. Organizator, ani żaden z Partnerów wydarzenia nie ponosi za to odpowiedzialności.