fbpx

Warunki uczestnictwa

Smogathon 2019
Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia pisane wielką literą należy interpretować w następujący sposób:
1. Członek Jury lub Jury: wybitny ekspert, uznany specjalista w swojej dziedzinie, zaproszony do udziału w Konkursie w charakterze członka Jury przez Organizatora; Pełna lista członków Jury zostanie opublikowana na stronie www dedykowanej dla Wydarzenia;
2. Finał: wyróżniona organizacyjnie część Konkursu, stanowiąca jego ostatni etap;
3. Konkurs: konkurs lub konkursy innowacji technologicznych i organizacyjnych polegający na stworzeniu rozwiązań sytuacji problemowych przedstawionych przez Organizatora przeprowadzany w ramach Wydarzenia;
4. Organizator: Fundacja Flying Mind, z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 100A/17, 00-764 Warszawa, Polska, zarejestrowana pod numerem KRS 0000419398, numer NIP 6762455794, numer REGON 12256134000000, adres email: kamila.knap@smogathon.com;
5. Partner lub Sponsor: sponsor, przedstawiciel mediów lub partner zapewniający miejsce, w którym przeprowadzone zostanie Wydarzenie, umieszczony w zakładce partnerzy na stronie internetowej dedykowanej dla Wydarzenia;
6. Regulamin: niniejszy Regulamin, regulujący zasady przeprowadzania Wydarzenia i Konkursu;
7. Uczestnik: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która zaaplikowała do udziału w Konkursie;
8. Wydarzenie: wydarzenie popularyzujące użycie nauki i innowacji na rzecz ochrony powietrza i środowiska naturalnego Smogathon 2019 wraz z towarzyszącymi imprezami i konkursami, posiadające dedykowaną stronę internetową www.smogathon.com.
2. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny dla Uczestników.

II. Aplikacja

1. Zaaplikować do udziału w Wydarzeniu może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada zespół liczący od 1 do 5 osób, w którym chociaż jedna osoba posiada kompetencje w dziedzinie Big Data (lub aplikując indywidualnie posiada odpowiednie kompetencje).
a. Aplikacje do udziału w Wydarzeniu podlegają ocenie. Nie każda osoba aplikująca do udziału w Wydarzeniu uzyska możliwość uczestniczenia w nim.
b. Każdy Uczestnik może zaaplikować do udziału tylko raz oraz jako członek jednego zespołu w trakcie trwania aplikacji do udziału w Wydarzeniu.
c. Tylko prawidłowo przesłane aplikacje, zgłoszone przy pomocy formularza na stronie w języku angielskim https://www.smogathon.com/apply od godziny 17:00 w dniu 30 września 2019 (GMT+2) do godziny 23:59 w dniu 10 listopada 2019 zostaną wzięte pod uwagę. Formularz powinien zostać wypełniony prawidłowo i precyzyjnie oraz zawierać odpowiedzi na każde z zadanych pytań.
d. Wyłącznie aplikacje, które otrzymały potwierdzenie zgłoszenia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia będą brane pod uwagę. Uczestnicy, którzy nie otrzymali potwierdzenia powinno skontaktować się z Organizatorem.
e. Aplikacje będą oceniane przez wyselekcjonowanych profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem:
i. Doświadczenia zawodowego;
ii. Znajomości problemu zanieczyszczenia powietrza;
iii. Wykształcenia;
iv. Doświadczenia w udziale w podobnych wydarzeniach;
v. Motywacji do udziału w Konkursie.
2. Nie później niż 15 listopada 2019 wszyscy Uczestnicy otrzymają potwierdzenia kwalifikacji do udziału w Wydarzeniu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia procesu aplikacji przed upływem terminu określonego w §III ust.1 p. c w przypadku otrzymania wystarczającej liczby aplikacji spełniających kryteria kwalifikacji.
4. Organizator ma prawo przedłużenia procesu aplikacji o dodatkowe 14 dni.
5. Decyzje Organizatora dotyczące oceny zgłoszeń i przyjmowania aplikacji do udziału w Wydarzeniu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Każdy Uczestnik musi posiadać dokument umożliwiający mu wjazd do kraju, w którym odbywać się będzie Konkurs, np. paszport. Organizator nie ma możliwości udzielania pomocy Uczestnikom w pozyskaniu wizy lub innych pozwoleń na wjazd.


III. Uczestnictwo w Wydarzeniu

1. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i Regulaminu
2. Całość Wydarzenia trwa ponad 26 godzin, Uczestnik powinien być odpowiednio przygotowany oraz rozważyć, czy jego możliwości fizyczne pozwalają na udział w Wydarzeniu.
3. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Wydarzeniu muszą być fizycznie obecni podczas trwania Konkursu w dniach 7-8.12.2019 w Krakowie.
4. Organizator w czasie trwania Wydarzenia zapewnia:
a. Napoje i wyżywienie zawierające również opcje wegetariańskie i wegańskie;
b. Dostęp do Internetu bezprzewodowego;
c. Przestrzeń do pracy;
d. Dostęp do instalacji sanitarnych (również prysznice).


IV. Organizacja Konkursów

1. Konkursy podzielony jest na trzy etapy:
a. Aplikację,
b. Hackathon,
c. Finał.
2. W trakcie Wydarzenia zostaną przeprowadzone Konkursy w następujących kategoriach:
1. Nadzór nad Jakością Węgla i Paliw;
2. Ogrzewanie Domów i Zarządzanie Energią;
3. Zarządzanie Emisją w Transporcie;
4. Zapobieganie Zdrowotnym Skutkom Zanieczyszczenia Powietrza;
5. Monitorowanie i Prognozowanie Zanieczyszczenia.
5. Dokładna treść zadań i kategorii w Konkursach zostanie podano do wiadomości Uczestników w chwili rozpoczęcia Wydarzenia.
6. Organizator oraz Partnerzy do chwili rozpoczęcia Wydarzenia mogą ogłaszać nowe Konkursy.
7. O członkostwie w Zespole decydują pozostali członkowie Zespołu, na podstawie wkładu pracy we wspólne dzieło Zespołu.
8. Uczestnicy mogą zgłaszać do oceny rozwiązania w dowolnej ilości Konkursów.
9. O dopuszczenie do udziału w Finale mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy rozpoczęli pracę nie wcześniej niż w chwili ogłoszenia pełnej treści zadań Konkursowych w dniu 7 grudnia 2019 roku, a oddali gotowe rozwiązanie nie później niż do godziny podanej w chwili ogłaszania zadań jako godzina zakończenia przyjmowania rozwiązań do oceny. Decydująca jest godzina dostarczenia rozwiązania na adres email podany przez Organizatora.
10. Jury ocenia zgłoszone do oceny rozwiązania pod względem:
a. Innowacyjności 0-25 punktów,
b. możliwości praktycznego zastosowania (wartości wdrożeniowej0 0-25 punktów,
c. kompletności 0-25 punktów,
d. zgodności z treścią zadania 0-25.
11. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego Jury, wybieranego przez członków Jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.
12. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


V. Finał

1. Łącznie min. 10 najlepszych rozwiązań przedstawionych w Konkursach zostanie dopuszczonych do Finału.
2. Finał polega na prezentacji rozwiązań przed publicznością zgromadzoną podczas Wydarzenia oraz udzielania odpowiedzi na zadane przez Jury pytania.
3. Oceny projektów zgłoszonych do Finału dokonuje Jury.
4. W Finale zostanie przyznanych pięć nagród, o których mowa w § ust. 1.
5. Jeden Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
6. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
7. Kryteria oceny w Finale to:
a. Przedstawienie rozwiązania wyjaśniające jego kluczowe elementy;
b. Wyczerpująca odpowiedź na pytania Jurorów
c. Możliwość realnego zastosowania.

VI. Nagroda

1. Zwycięzcy Konkursów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 PLN brutto, która zostanie pomniejszona o podatek od nagród i przysługuje w równych częściach członkom zespołu zgłaszającego rozwiązane do oceny zadanie.
2. Wartość przekazywanych nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %, który uiszcza Organizator.
3. Nagroda może podlegać dodatkowemu opodatkowaniu w kraju siedziby Uczestnika.
4. Nagrody są gwarantowane tylko dla zwycięskich drużyn, jednak Organizator i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród.
5. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi nie później niż 31 stycznia 2020 r.
6. W przypadku przyznania w ramach Konkursu Nagrody Wdrożeniowej, nagrodę stanowi możliwość zawarcia umowy dostarczenie produktów lub usług, związanych z przedstawionym w Konkursie rozwiązaniem. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie dodatkowych wymagań określonych w regulaminie Konkursu Nagrody Wdrożeniowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody przyrzekane przez Partnerów i Sponsorów.


VII. Własność intelektualna

1. Aplikując, Uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej do rozwiązania, które przedstawi w Konkursie i nie będzie naruszało ono praw osób trzecich oraz że będzie wytworem jego indywidualnej i twórczej pracy podczas Wydarzenia.
2. W przypadku fałszywego oświadczenia Uczestnika dotyczącego praw do rozwiązania zostanie on natychmiast wykluczony z Konkursu, bez prawa do odszkodowania.
3. Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Uczestnicy upoważniają Organizatora do używania ich imion, nazwisk i wizerunku.
5. Uczestnicy upoważniają Organizatora do swobodnego używania logo, znaków towarowych, tytułów i innych praw niematerialnych i materiałów promocyjnych związanych z rozwiązaniem przedstawionym podczas Konkursu, również w odniesieniu do przyszłych edycji Konkursu.

VIII. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Wydarzenia oraz Konkursu zostały opisane w Polityce Prywatności .
IX. Roszczenia

1. Uczestnicy, którzy złamią zasady określone w Regulaminie, powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub postępują w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami, mogą zostać wykluczeni z Wydarzenia lub Konkursu przez Organizatora bez prawa do odszkodowania.
2. Organizator może zmienić Regulamin, zmienić nagrody lub całkowicie odwołać Konkurs do chwili rozpoczęcia Wydarzenia. Organizator ani żaden z Partnerów Konkursu nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu spowodowanych przez (ale nie wyłącznie) klęski żywiołowe, warunki pogodowe, strajk, spór przemysłowy, działalność terrorystyczną, niepokoje polityczne, utratę łączności, awarię internetową lub pocztową lub wszelkie inne okoliczności niezależne od Organizatora lub Partnerów.
4. Organizator ani żaden z Partnerów nie ponoszą odpowiedzialności za mienie utracone, skradzione lub zniszczone podczas Wydarzenia.

X. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wątpliwości, należy stosować prawo powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i postanowień podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, w miejscu właściwym dla siedziby Organizatora. Uczestnik zgadza się podporządkować się polskim przepisom, bez względu na kraj pochodzenia lub zamieszkania.
3. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 września 2019.