fbpx

Polityka prywatności

Definicje:

Administrator Danych Osobowych lub Fundacja - Fundacja Flying Mind, ul. Jana III Sobieskiego 100A /17 00-764 Warszawa, nr NIP 6762455794, nr KRS 0000419398 adres email: contact@theflym.org;

Wydarzenie – wydarzenie Smogathon 2019;

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę www.smogathon.com;

Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem URL www.smogathon.com wraz z subdomenami.

Fundacja szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Fundacja zapewnia, że jej pracownicy i podwykonawcy usług zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W jakim celu Fundacja przetwarza dane osobowe?

Fundacja przetwarza dane osobowe podane podczas wypełniania formularza do udziału w Konkursie, a także inne niezbędne dane potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (np. dane potrzebne do organizacji podróży).

Dane Użytkowników są przetwarzane, aby odpowiadać na zapytania i kontaktować się z Użytkownikami na ich żądanie oraz wysyłać zamówiony newsletter.

 

 Jakie dane osobowe zbiera Fundacja?

 • Do celu nadesłania formularza aplikacyjnego do Konkursu:
  • Imię, nazwisko;
  • adres email;
  • numer kontaktowy;
  • inne dane osobowe podane przez Użytkownika
 • Dane podane podczas kontaktu z Fundacją (najczęściej imię i nazwisko, adres email, numer telefonu)
 • Dane potrzebne do organizacji podróży dla uczestników Konkursu.

 

Kto ma dostęp do danych Użytkownika?

Administratorem danych osobowych podawanych w nadesłanym formularzu aplikacyjnym do Konkursu oraz wiadomościach wysyłanych do Fundacji jest:

Fundacja Flying Mind

Jana III Sobieskiego 100A /17

00-764 Warszawa

nr NIP 6762455794

nr KRS 0000419398

adres email: contact@theflym.org

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu). 

Użytkownik posiada również prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych, opartego na realizowanym przez Fundację lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych;
 • przetwarzanie jest, zdaniem Użytkownika, niezgodne z prawem a sprzeciwia się on usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Fundacji do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie Fundację prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Użytkownika.

Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Fundacja powstrzyma się od przetwarzania danych Użytkownika bez jego zgody, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Fundacja powstrzyma się od przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Fundacji, jak również posiada prawo przesłania przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie Fundacji, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Fundacja jest zobowiązana do przesłania danych Użytkownika bezpośrednio do innego Administratora (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie Użytkownika.

Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Jak długo są przechowywane dane osobowe?

Fundacja przechowuje dane osobowe od otrzymania wypełnionego formularza aplikacyjnego do Konkursu lub od momentu otrzymania zapytania od Użytkownika.

Dane osobowe otrzymane na potrzeby organizacji Konkursu przechowywane są przez cały okres jego trwania, ale dłużej niż przez okres 2 lat.

Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 7 dnia od otrzymania przez Fundację żądania Użytkownika.

Przechowywanie danych przez okres dłuższy niż wskazany wyżej następuje wyłącznie w celu realizacji przez Fundację obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych, w stosunku do Użytkowników, których bilet podróżny stanowił dowód księgowy

 

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie firmom, które świadczą Usługi umożliwiające poprawne działanie Serwisu. Są to:

Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie firmom, które świadczą Usługi umożliwiające poprawne działanie Serwisu. Są to:

 • Gmail, GSuit, Google Analitics, narzędzia dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre, Parkway Mountain View, CA 94043 USA, 94066;
 • MailChimp: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;

Powyższe podmioty zlokalizowane są w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zapewniają jednak wysoki stopień ochrony danych osobowych na podstawie uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

Pliki Cookies oraz Logi serwera

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania sposobu korzystania z niej, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – informacje zapisywane przez serwer Serwisu, operatora hostingowego OVH Sp. z o.o., nr KRS: 0000220286, nr NIP: 899-25-20-556, ul. Szkocka 5, lok. 1, 54-402 Wrocław, na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.

 

Serwis wykorzystuje trzy typy plików Cookies:

 • Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika;
 • Local storage - przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony lub nie lub do ich usunięcia przez Użytkownika;

 

Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania danych osobowych o odwiedzających Serwis.

Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z Serwisu, w celu poprawy jej zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu;
 • personalizacji materiałów reklamowych;
 • generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz do poprawy jakości. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych bezpośrednio identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.